REGULAMIN IMPREZY RAP STAGE

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Prawo do udziału w wydarzeniu mają tylko osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument uprawniający do przebywania na obiekcie.
 3. Osoba z rezerwacją, potwierdzeniem zapłaty, ale bez kodu bądź z kodem, który nie jest możliwy do odczytania (zdjęcie, potłuczony wyświetlacz), nie zostanie wpuszczona na teren imprezy.
 4. Impreza przeznaczona wyłącznie dla uczestników dorosłych. Osoby, które ukończyły 16. rok życia mogą wziąć udział w wydarzeniu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 6. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 7. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, żywności, butelek z napojami, urządzeń rejestrujących (kamery, aparaty fotograficzne).
 8.  Spożywanie alkoholu dozwolone jest na terenie imprezy tylko w miejscach wyznaczonych przez klub. Zabronione jest wnoszenie alkoholu na teren imprezy.
 9. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia do tego wyznaczone.
 10. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
 11. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.
 12. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
  a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu.
 13. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 8 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 13 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.
 14. Organizator ma prawo wyprosić (także z użyciem środków przymusu bezpośredniego) z terenu obiektu osoby zachowujące się agresywnie, zakłócające porządek, łamiące regulamin obowiązujący na terenie obiektu oraz zagrażające innym. Bilety zakupione przez te osoby nie podlegają zwrotom.
 15. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu wydarzenia, z przyczyn od niego niezależnych.
 17. W przypadku imprez plenerowych, organizator nie bierze odpowiedzialności za warunki atmosferyczne i niedogodności z tym związane.
 18. Uprasza się osoby kupujące bilety do składania przemyślanych zamówień, gdyż zwroty i zamiany biletów nie są możliwe. Wyjątkami są sytuacje, kiedy wydarzenie zostało odwołane bądź nastąpiła zmiana terminu.
 19. W przypadku zwrotów, zwracane są jedynie koszty nominalne biletów, bez kosztów obsługi. W celu realizacji zwrotu należy kontaktować się z punktem, w którym bilety zostały zakupione.
 20. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.